Tin Hoạt động >> Chính trị

Yên Bái: Tham mưu tốt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

10/08/2018 08:55:59 Xem cỡ chữ Google
Phát huy kết quả đã đạt, thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu, xây dựng báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII theo tinh thần Công văn số 4629 của Ban Tổ chức Trung ương...

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Xác định rõ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa xuyên suốt, ngay từ đầu năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18 và số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban; thành viên là các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan. 

Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai thực hiện và trực tiếp thẩm định, cho ý kiến một bước vào các nội dung đảm bảo tiến độ, chất lượng theo lộ trình đề ra. Đồng thời, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình làm việc năm 2018 của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc.

Trong đó, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, phân công các cá nhân, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Hàng tháng, Ban Chỉ đạo họp thường kỳ để chỉ đạo chuẩn bị, cho ý kiến vào các nội dung, đề án, phương án trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ đảm bảo việc tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, bài bản, đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, việc sắp xếp bộ máy, thu gọn đầu mối các cơ quan trong hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả ban đầu với tỷ lệ giảm các cơ quan, đơn vị, thu gọn đầu mối bên trong đạt 20,6% so với năm 2015. Trong đó, cấp tỉnh đã sắp xếp giảm được 51 phòng, ban chuyên môn và 91 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành, ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Cấp huyện, đã sắp xếp giảm được 19 phòng, ban chuyên môn và 167 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. Cơ bản các phòng, ban, đơn vị có sự tương đồng hoặc liên thông về chức năng, nhiệm vụ hay chồng chéo về địa bàn hoạt động đã được tính toán hợp nhất, sáp nhập cho phù hợp. Giải thể, chấm dứt hoạt động một số cơ quan, tổ chức hoạt động không hiệu quả. Sắp xếp, chuyển nhiệm vụ quản lý Nhà nước của một số tổ chức về cơ quan có thẩm quyền để thống nhất hoạt động các đơn vị sự nghiệp.

Cùng đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy còn tham mưu giúp Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ ban hành các đề án, phương án quy định, hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị cấp huyện theo thẩm quyền, để việc xây dựng các đề án, phương án của các địa phương đảm bảo đồng bộ, đúng mục tiêu, nguyên tắc, quy trình như: Đề án số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Thí điểm hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND cấp huyện”; Đề án số 08 về "Thí điểm hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra với thanh tra cấp huyện”; Đề án số 09 về "Thí điểm hợp nhất ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ cấp huyện”; Đề án số 10 về "Thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện”; phương án thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ của thành phố Yên Bái.

Từ đó, Ban Chỉ đạo tiếp tục cho ý kiến để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định việc hợp nhất, sáp nhập và phê duyệt 30 đề án, phương án gồm: 9 đề án sáp nhập 3 văn phòng cấp huyện; 5 đề án hợp nhất ban tổ chức và phòng nội vụ 5 địa phương gồm thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Yên, Mù Cang Chải, Lục Yên, Yên Bình; 9 đề án cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ, đoàn thể cấp huyện; Đề án sắp xếp, giảm đầu mối bên trong MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hợp nhất, sáp nhập của các huyện, thị, thành ủy và thống nhất chủ trương để HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 07 về việc "Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng”; UBND tỉnh phê duyệt, ban hành 29 đề án, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo đúng thẩm quyền để triển khai thực hiện và các tổ chức, cơ quan, đơn vị mới chính thức đi vào hoạt động đồng bộ từ ngày 1/7/2018...

Phát huy kết quả đã đạt, thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu, xây dựng báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII theo tinh thần Công văn số 4629 của Ban Tổ chức Trung ương; triển khai thực hiện quy định của Bộ Chính trị về Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế toàn hệ thống chính trị; tham mưu thực hiện số lượng khung biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của một tổ chức cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện quy định của Bộ Chính trị về bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị theo hướng cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, góp phần chống tiêu cực một cách hiệu quả; tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h