I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, HỆ THỐNG TỔ CHỨC HỘI LHPN TỈNH YÊN BÁI

1. CHỨC NĂNG:

Cơ quan Hội LHPN cấp tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức, hoạt động của Hội, phong trào phụ nữ, thực hiện nhiệm vụ chính trị do cấp uỷ giao.

2. NHIỆM VỤ:

Nghiên cứu, tham mưu với Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội LHPN cấp tỉnh về chủ trương, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội và phong trào phụ nữ ở địa phương và tổ chức thực hiện.

- Hướng dẫn, kiểm tra cấp Hội địa phương thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban Chấp hành và các chương trình, kế hoạch công tác của Hội LHPN cấp Trung ương và tỉnh.

- Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật cơ quan Hội LHPN tỉnh đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh.

- Tham mưu trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chính sách đối với cán bộ, hội viên theo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h