Tin Hoạt động >> Chính trị

Tầm vóc và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga

02/11/2017 02:17:55 Xem cỡ chữ Google
Cách đây tròn 100 năm, ngày 7-11-1917, thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga đã chặt đứt khâu yếu nhất, rệu rã nhất trong hệ thống đế quốc chủ nghĩa. Đó là tất yếu không thể ngăn trở khi các mâu thuẫn thời đại ở đầu thế kỷ 20 không thể điều hòa, là biểu hiện của quy luật vận động và phát triển khách quan của lịch sử xã hội loài người. Cách mạng Tháng Mười Nga đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại có ý nghĩa to lớn, với tầm ảnh hưởng sâu rộng, làm “rung chuyển” thế giới.

ảnh minh họa (nguồn: internet)

Cách mạng Tháng Mười Nga (CMTMN) khẳng định vai trò to lớn, có ý nghĩa quyết định của Đảng Cộng sản Bônsêvích Nga dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lê-nin; đã biến “bóng ma ám ảnh châu Âu” thành một sức mạnh hiện hữu, Chủ nghĩa Mác - Lê-nin từ lý luận khoa học trở thành thực tiễn, từ tư tưởng trở thành hiện thực sinh động trên phạm vi thế giới. Đó là cuộc cách mạng thủ tiêu chế độ áp bức, bóc lột, bất công - chế độ tư bản chủ nghĩa, và đã “giành được nước Nga từ trong tay bọn nhà giàu để giao lại cho những người nghèo, từ trong tay bọn bóc lột để giao lại cho những người lao động” (V.I.Lê-nin, Toàn tập, Tập 36, NXB Tiến Bộ, M.1977, tr.209).

CMTMN đã đưa ra câu trả lời một cách rõ ràng, cụ thể về vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội là vấn đề chính quyền nhà nước và chính quyền nhà nước đó thuộc về ai, do ai lập nên và ra đời, tồn tại vì ai; đã khẳng định dứt khoát sự khác nhau căn bản giữa cuộc cách mạng vô sản với các cuộc cách mạng do giai cấp bóc lột, thống trị tiến hành. Cách mạng vô sản là cuộc cách mạng do giai cấp công nhân và nhân dân lao động tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản - Bộ tham mưu chiến đấu có tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân với mục tiêu, nhiệm vụ là lật đổ ách thống trị của giai cấp bóc lột, giành chính quyền về tay nhân dân lao động, sử dụng chính quyền ấy để tổ chức xây dựng xã hội mới, đem lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc thật sự cho nhân dân. Chính vì thế, CMTMN là cuộc cách mạng có tính thời đại, khai phá con đường cho nhân loại đi tới tương lai, mở ra thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Đột phá tiến công lật đổ chế độ tư bản, giành thắng lợi trên nước Nga rộng lớn, CMTMN đã thức tỉnh nhân loại, chỉ dẫn con đường phát triển trong kỷ nguyên mới của loài người.

Từ sau CMTMN đến nay, thế giới đã biến đổi hết sức to lớn, vô cùng sâu sắc. Đây là sự biến đổi của thế giới trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầu. Chủ nghĩa xã hội hiện thực từ thắng lợi ở một nước, phát triển và trở thành hệ thống thế giới; là chỗ dựa của các lực lượng hòa bình, cách mạng, là động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển của các phong trào cách mạng và tiến trình cách mạng thế giới; và ngày nay, các nước lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa đã có diện mạo mới đầy năng động, sáng tạo trên nền tảng đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trên phạm vi thế giới, thắng lợi của CMTMN là động lực mạnh mẽ thức tỉnh, cổ vũ các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột của giai cấp phong kiến, tư sản, tự cứu lấy mình và tự giải phóng; là xung lực thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ la-tinh. Noi gương CMTMN, nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đã vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc và lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 12, NXB Chính trị Quốc gia, H.2002, tr.300). Và CMTMN đã tác động mạnh mẽ đến sự lựa chọn con đường cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, là sự chuyển biến quan trọng trong tư tưởng, lập trường của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các bài học lý luận - thực tiễn của CMTMN đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu, truyền bá vào Việt Nam, giúp những người Việt Nam yêu nước tìm ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn là không có lựa chọn nào khác ngoài cách mạng vô sản, độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Gần 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác với các thắng lợi huy hoàng trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là minh chứng hùng hồn cho thấy ảnh hưởng to lớn, sâu sắc của CMTMN; chứng minh tính đúng đắn của con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn, qua đó khẳng định sức sống bất diệt của những giá trị mà CMTMN đã tạo lập.

Một thế kỷ trôi qua kể từ ngày CMTMN thắng lợi, nhân loại đã chứng kiến biết bao biến cố thăng trầm, phức tạp của lịch sử. Nhưng CMTMN vẫn là một trong những sự kiện trọng đại nhất của lịch sử thế giới hiện đại, tiếp thêm sinh lực cho nhân loại tiến bộ trên con đường đi tới tương lai. Tầm vóc lịch sử, ý nghĩa to lớn và bài học quan trọng hàng đầu của CMTMN là xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, là thực hiện sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quá trình cách mạng.

Những nguyên tắc: tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh và tự giác, đoàn kết thống nhất trong Đảng,... là những nguyên tắc cơ bản về xây dựng Đảng kiểu mới mà thực tiễn CMTMN đã chỉ ra, được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng thành công vào quá trình tổ chức, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhờ đó, Đảng ta thật sự xứng đáng là Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Yêu cầu nhiệm vụ mới đòi hỏi chúng ta phải thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng. Phải dành nhiều công sức, trí tuệ, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về xây dựng Đảng; phát huy truyền thống cách mạng, bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong của Đảng; đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngang tầm nhiệm vụ cách mạng.

Trong bối cảnh phức tạp của thế giới hiện nay, sự nghiệp độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn chắc chắn còn gặp nhiều khó khăn và thử thách, nhưng đó là tương lai và hạnh phúc của nhân dân. Những giá trị vững bền của CMTMN vĩ đại, sẽ tiếp thêm sức mạnh để Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo điều kiện cho mọi người dân Việt Nam được làm chủ và cống hiến tài năng thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong mọi tình huống.

Theo nhandan.com.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h