Tài liệu sinh hoạt

Sổ tay hướng dẫn đối thoại chính sách

12/06/2023

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được phân công chủ trì, tổ chức thực hiện Dự án, “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” 1 (Dự án 8), một trong 10 Dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 với mục tiêu cụ thể của giai đoạn I (từ năm 2021 đến năm 2025) nhằm “góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Nghị quyết của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội

Nghị quyết của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội

21/04/2023

Nghị quyết của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội

Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

20/04/2023

Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hướng dẫn thi hành điều lệ Hội khóa XIII

26/07/2022

Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.

Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII

26/07/2022

Điều lệ Hội LHPN Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h