Tin Hoạt động >> Kinh tế

Thể lệ Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020

17/01/2020 08:37:20 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 192/KH - UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”; Kế hoạch số 725/KH - ĐCT ngày 3/01/2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về tổ chức hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2020, tổ chức Cuộc thi và Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo – kết nối thành công”

Hội LHPN tỉnh Yên Bái trao giải Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp năm 2019

THỂ LỆ CUỘC THI PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP NĂM 2020

 

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 với chủ đề “Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp - Kết nối thành công”. Nội dung, cách thức nộp hồ sơ  như sau:

1. Lĩnh vực dự thi: trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quan tâm ưu tiên đến lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm/dịch vụ chất lượng.

2. Đối tượng dự thi:

- Là phụ nữ làm chủ/ quản lý các doanh nghiệp/hợp tác xã/các mô hình kinh tế; Các cá nhân, tổ chức, các nhà khoa học, trí thức có sự kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã có đề án/ý tưởng mong muốn mở rộng quy mô, sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ vào việc thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, hoặc tạo ra sản phẩm/ dịch vụ mới, hoặc mô hình kinh tế gắn với phát triển cộng đồng bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

- Phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, dân tộc thiểu số, sinh sống tại địa bàn khó khăn...

3. Tiêu chí chấm điểm:

- Tính sáng tạo của đề án/ý tưởng (điểm mới hoặc cải tiến so với sản phẩm/dịch vụ đã có).

- Tính khả thi của đề án/ý tưởng, sự hiểu biết về thị trường của sản phẩm/dịch vụ, kế hoạch mở rộng thị trường.

- Tính ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật (mang tính cân nhắc, ưu tiên trong quá trình chọn lọc).

- Đội ngũ nhân sự thực hiện đề án/ý tưởng.

- Tác động xã hội của đề án/ý tưởng.

4. Cơ cấu giải thưởng:

- Các đề án/ ý tưởng tiêu biểu trên các lĩnh vực sẽ được TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cấp giấy chứng nhận và trao thưởng.

- Bên cạnh đó, đại diện các đề án/ ý tưởng được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao năng lực, kết nối tiếp cận các nguồn lực, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thông qua các lớp tập huấn, ngày phụ nữ khởi nghiệp tại cấp vùng và toàn quốc.

- Các giải thưởng cho các đề án/ kế hoạch tiêu biểu từ nguồn xã hội hóa, ngoài ra còn có nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các đề  án/kế hoạch xuất sắc là các hợp tác xã, mô hình sinh kế giảm nghèo với các điều kiện sau:

Các Đề án của Hợp tác xã phải có tính liên kết, sản xuất an toàn theo chuỗi giá trịtham gia chương trình OCOP/có sản phẩm OCOP. Nguồn ngân sách hỗ trợ để mua sắm vật tư, con giống, tài sản cố định và các chi phí tài sản hữu hình khác, trở thành tài sản chung, không chia của tập thể hợp tác xã và được quy định trong quy chế sử dụng.

+ Các Đề án xây dựng mô hình sinh kế giảm nghèo: Là các Tổ liên kết/ Tổ hợp tác/ HTX tại địa bàn các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135, có ít nhất 8 thành viên tham gia, trong đó phụ nữ thuộc hộ nghèo và cận nghèo chiếm tối thiểu 70%; nguồn ngân sách hỗ trợ để mua vật tư, con giống, tập huấn kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật, sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm từ các thành viên phải có kinh phí đối ứng tối thiểu 30%. Các thành viên tham gia mô hình được nhận kinh phí hỗ trợ cho vật tư, con giống sẽ phải hoàn lại sau 03 năm. Kinh phí thu hồi dần hàng năm để tiếp tục hỗ trợ, phát triển thành viên mới.

Thời hạn nộp ý tưởng khởi nghiệp trước ngày 20/02/2019 về Ban Kinh tế - Xã hội, Hội LHPN tỉnh Yên Bái theo địa chỉ bankinhtexahoiyb@gmail.com để tổng hợp gửi Trung ương Hội trước ngày 01/3/2020.

 

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h