5 không - 3 sạch >> Văn hóa - Xã hội

Hướng dẫn thực hiện Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”

24/05/2018 10:00:23 Xem cỡ chữ Google

Tiêu chí

HƯỚNG DẪN

Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Hướng dẫn thực hiện Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” để Hội LHPN các huyện, thị, thành phố, đơn vị vận dụng, xây dựng mô hình tại địa phương, đơn vị.

2. Thông qua hoạt động của mô hình nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của phụ nữ và các cấp Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của địa phương.

3. Việc triển khai mô hình cần phát huy được tính chủ động, tự giác của hội viên phụ nữ trong chi hội; phát huy được tính sáng tạo của các cấp Hội, đặc biệt là cấp cơ sở và đảm bảo đánh giá được kết quả cụ thể.

4. Sau khi triển khai mô hình của tỉnh và các huyện, thị, thành phố, tiến hành đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân diện 180 xã, phường, thị trấn.

II. CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

1. Thời gian thực hiện

* Năm 2018 – 2019: Mỗi huyện, thị, thành phố lựa chọn 01 chi Hội xây dựng Mô hình

* Năm 2019 – 2020: Mỗi xã, phường, thị trấn lựa chọn 01 chi Hội xây dựng Mô hình

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Lựa chọn địa bàn, thống nhất nội dung

- Hội LHPN huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch chỉ đạo; lựa chọn địa bàn; làm việc với các cấp Hội địa phương và cấp ủy, chính quyền xã để thống nhất nội dung, cách thức triển khai mô hình.

Bước 2: Khảo sát đầu vào 100% hộ gia đình trong thôn/bản về tình hình thực hiện các tiêu chí 5 không, 3 sạch, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ; tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã; các vấn đề cần quan tâm của xã, thôn làm căn cứ để xác định các hoạt động của chi hội.

Bước 3: Xây dựng kế hoạch hoạt động của chi hội, phân tích kết quả khảo sát; xây dựng kế hoạch hoạt động của chi hội: cần thảo luận, lấy ý kiến thống nhất của các cấp Hội và cấp ủy, chính quyền xã, thôn, đại diện hội viên về các nội dung ưu tiên thực hiện, xác định nguồn lực, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng nội dung.

Bước 4: Ra mắt mô hình, tổ chức truyền thông, tập huấn cho cán bộ Hội các cấp, chi hội trưởng, tổ trưởng, đại diện cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể của xã, trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn về triển khai Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới và triển khai Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới.

Bước 5: Tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch của chi hội như: truyền thông đến phụ nữ về các tiêu chí 5 không, 3 sạch, tiêu chí nông thôn mới; giúp hộ nghèo; giúp hộ đạt các tiêu chí 5 không, 3 sạch; vệ sinh môi trường; chuyển giao khoa học kỹ thuật...; duy trì và đảm bảo chất lượng các kỳ sinh hoạt Chi hội theo quy định của điều lệ Hội.

Bước 6: Sơ kết năm 1 và tổng kết sau 2 năm, tư liệu hóa và chỉ đạo diện rộng.

3. Các yêu cầu, định hướng hoạt động cụ thể của Chi hội

- Chi hội cần triển khai toàn diện 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch; hàng năm, giúp được thêm ít nhất 2 hộ đạt Gia đình 5 không, 3 sạch.

- Hàng năm căn cứ vào điều kiện thực tiễn tại địa phương và nhu cầu của phụ nữ để lựa chọn nội dung hoạt động ưu tiên góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.

- Đảm bảo sinh hoạt định kỳ đúng Điều lệ Hội; tỷ lệ Hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt 80%; 100% hội viên trong diện tham gia đóng phí đầy đủ. Đưa nội dung tuyên truyền, vận động, đánh giá, biểu dương việc thực hiện Cuộc vận động vào các kỳ sinh hoạt Chi hội.

- Một số định hướng nội dung thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới:

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

- Xây dựng hướng dẫn thực hiện mô hình; phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã thống nhất nội dung, cách thức triển khai theo dõi, kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện mô hình tại các địa phương.

- Đối với các chỉ đạo của tỉnh: Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, phân công thành viên theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện mô hình tại các địa phương; đánh giá, rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị, thành phố nhân diện rộng.

- Ban Gia đình - Xã hội và các ban chuyên môn phối hợp, hỗ trợ các cơ sở thực hiện các nội dung thuộc nhiệm vụ phụ trách; thẩm định các chi hội tiêu biểu và thực hiện các hình thức tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến cấp huyện, tỉnh, toàn quốc.

2. Cấp huyện

- Căn cứ Hướng dẫn của tỉnh, xây dựng kế hoạch triển khai mô hình tại địa phương; đầu tư nguồn lực chỉ đạo mô hình theo điều kiện thực tế; đánh giá việc triển khai thực hiện mô hình, chỉ đạo nhân rộng tại địa phương; tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu.

- Đơn vị được chọn làm điểm chỉ đạo của tỉnh căn cứ Hướng dẫn phối hợp tổ chức hoạt động.

- Chỉ đạo Hội LHPN cấp xã, phường, thị trấn và xã triển khai mô hình, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, cùng các chi hội thực hiện các nội dung của mô hình; hướng dẫn chi hội trưởng/phó vận động hội viên, phụ nữ của chi hội tham gia mô hình và thực hiện các hoạt động theo kế hoạch.

- Báo cáo đánh giá việc thực hiện mô hình 6 tháng, 1 năm trong báo cáo định kỳ về công tác Hội.

Tải chi tiết Hướng dẫn: http://hoilhpn.yenbai.gov.vn/noidung/vanban/Pages/van-ban-dieu-hanh.aspx?ItemID=992 

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h