Tin Hoạt động >> Chính trị

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về việc tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị

24/04/2018 08:11:11 Xem cỡ chữ Google
Ngày 20/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU gửi các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội và người đứng đầu các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở về việc tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Nội dung Chỉ thị như sau:

Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; hầu hết cán bộ, người đứng đầu các cấp đã gương mẫu, đề cao vai trò nêu gương về mọi mặt; từ đó có tác động cổ vũ, động viên việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh, không ngừng củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc nêu gương của người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên. Vẫn còn một số cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chưa phát huy vai trò nêu gương trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, còn có biểu hiệu phô trương, hình thức gây phản cảm trong dư luận; một số chưa thực sự tận tâm, tận tuỵ, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, có biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, chưa phát huy vị trí là trung tâm đoàn kết trong tập thể cơ quan, đơn vị; có một số vi phạm khuyết điểm đến mức phải kỷ luật, chưa thực sự là tấm gương để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo.

Nhằm phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao hìệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và gười đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Các cấp ủy, tổ chức, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội mà trực tiếp là người đứng đầu phải tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt rộng rãi sâu sắc nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về những việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

2. Người đứng đầu các cấp uỷ, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác, đi đầu trong việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt từ tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, trách nhiệm trong công tác và trong quan hệ với nhân dân. Người có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu, đi đầu thực hiện nêu gương với các nội dung trọng tâm cụ thể sau:

(1)- Thường xuyên nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tích cực nghiên cứu, học tập, nắm chắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, đề án của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

(2) - Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết là trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú. Không phô trương, hình thức, lãng phí trong mua sắm, tiêu dùng và đời sống cá nhân, gia đình. Không đưa và nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vun vén cá nhân; không được để vợ (chồng), con và người thân lợi dụng quyền hạn, ảnh hưởng của mình để trục lợi. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân. Vận động, giáo dục người thân thực hiện nghiêm chủ trương; không ngại khó, ngại khổ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

(3)- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong tự phê bình và phê bình với tinh thần cầu thị, lắng nghe, tự giác, trung thực, thẳng thắn, chân thành, công tâm và là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo; khi có khuyết điểm thì tự giác nhận lỗi và có kế hoạch sửa chữa khuyết điểm; không ngại khó, ngại khổ trong nhiệm vụ được giao.

(4)- Gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhất là trong chi tiêu, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; tuyệt đối không sử dụng ngân sách địa phương, phương tiện, tài sản công vào các mục đích cá nhân; không tổ chức ăn uống, "chè chén” lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội. Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo đúng quy định.

(5) - Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động trong quá trình sắp xếp tổ chức; sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở những nơi khó khăn. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc. Công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ trong công tác cán bộ, trọng dụng người có tài, có đức. Tuyệt đối không tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác.

(6)- Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ, trong đó, người đứng đầu phải là trung tâm đoàn kết của cơ quan, đơn vị; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng trong cơ quan, đơn vị, địa phương; công tâm với cán bộ dưới quyền; hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ. Có tinh thần đồng chí thương yêu lẫn nhau, chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

(7)- Gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm; có quyết tâm chính trị cao, dám đương đầu với khó khăn, thách thức; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của đồng chí, đồng nghiệp. Lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đổi mới phương pháp, phong cách làm việc khoa học; tập trung cải tiến và thực hiện nghiêm túc kỷ cương, quy định về hội họp, chế độ thông tin, báo cáo; nâng cao chất lượng chất vấn, trả lời chất vấn, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền.

(8) - Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tác; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chính trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị ở cấp trên phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đối với cấp dưới và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu thuộc thẩm quyền quản lý; phải đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề nội dung này. Đồng thời, gắn cụ thể các yêu cầu nêu gương đối với người đứng đầu nêu tại Chỉ thị này vào nội dung kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm theo thẩm quyền.

Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ cơ quan, đơn vị theo quy định; tập thể lãnh đạo các cấp phải thực hiện chế độ sinh hoạt tối thiểu 1 lần/tháng, trong đó, tập thể và từng thành viên lãnh đạo phải tham gia, góp ý với người đứng đầu để kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm (nếu có).

Hàng năm, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân là tiêu chí quan trọng để đánh giá, nhận xét đối với cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

4. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân tăng cường, phát huy vai trò giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, phê phán, thông tin, phản ánh về những trường hợp vi phạm đến cơ quan chức năng để xem xét, xử lý.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng đăng tải, tuyên truyền nội dung Chỉ thị này và các quy định khác của Đảng và Nhà nước về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân người đứng đầu tiêu biểu trong việc thực hiện vai trò nêu gương.

6. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các ban Đảng tỉnh và Văn phòng Tỉnh uỷ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ trong toàn Đảng bộ.

 

                                                                                            T/M Ban Thường vụ

                                                                                                       Bí thư          

                                                                                                 

                                                                                             Phạm Thị Thanh Trà

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h