Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội nghị học tập Nghị quyết TW 6 khóa XII

15/01/2018 09:27:18 Xem cỡ chữ Google
Ngày 12/01, Cán bộ, công chức cơ quan Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khóa XII

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Phương Thúy – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Báo cáo viên Tỉnh ủy truyền đạt nội dung 4 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Sau Hội nghị, cán bộ, công chức cơ quan viết bài thu hoạch cá nhân nhận thức về những nội dung của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề, đặc biệt những nội dung liên quan đến nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Thanh Khiết

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h