Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh triển khai chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái

18/03/2019 01:17:31 Xem cỡ chữ Google
Sáng ngày 18/3/2019, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Kết luận 37 của BCH TW Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 22 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị

Trước đó, trên cơ sở các nội dung của Chương trình hành động, ngày 05/3/2019, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành kế hoạch số 23/KH-BTV với những nhiệm vụ, như: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục hội viên phụ nữ khơi dậy và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc của tỉnh và xây dựng quê hương Yên Bái đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Yên Bái “tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”. Chú trọng áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Tham mưu xây dựng các nội dung chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Chủ động triển khai kế hoạch xây dựng các công trình, phần việc của các cấp Hội chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, tập trung thực hiện 11 chỉ tiêu chủ yếu, đó là: Chủ trì, phối hợp thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 05 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Xây dựng và duy trì 5 tuyến đường điểm do phụ nữ tự quản tại các xã được công nhận nông thôn mới đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Thực hiện mới chương trình "Thắp sáng đường quê" tại 07 tuyến đường điểm theo hướng xã hội hóa tại các xã đã được công nhận nông thôn mới hoặc dự kiến công nhận nông thôn mới năm 2019. Trồng tối thiểu 500m đường hoa tại các xã đã được công nhận nông thôn mới và các xã dự kiến được công nhận trong năm 2019.  Xây dựng điểm 03 mô hình chi hội phụ nữ "5 không 3 sạch" và tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên cùng nhân dân tham gia xây dựng, nhân rộng mô hình này trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ trì vận động, tuyên truyền, hướng dẫn thành lập mới và duy trì hoạt động điểm 03 đội văn nghệ quần chúng phục vụ sinh hoạt văn hóa văn nghệ tại thôn, bản có hoạt động du lịch cộng đồng. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ làm 23 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 180 hộ có hội viên phụ nữ thoát nghèo. Hỗ trợ triển khai thành lập mới tối thiểu 50 tổ hợp tác, 05 hợp tác xã, 05 danh nghiệp do nữ làm chủ.

Đại diện Hội LHPN thành phố Yên Bái phát biểu tại Hội nghị
 

Tại hội nghị, đại diện Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị trực thuộc đã báo cáo công tác triển khai thực hiện kế hoạch số 23 của Ban Thường vụ, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện; Hội LHPN các huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ sở; đồng thời các đại biểu cũng tham gia đóng góp những giải pháp thiết thực để thực hiện hoàn thành các nội dung theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhiệm vụ công tác Hội năm 2019.

Thanh Khiết

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h