Tin Hoạt động >> Chính trị

Toàn văn bài phát động thi đua năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy

01/03/2019 02:11:39 Xem cỡ chữ Google
Sáng 1/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã có bài phát động thi đua năm 2019. Trân trọng giới thiệu đến quý vị toàn văn bài phát động thi đua năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát động thi đua khen thưởng năm 2019.

Kính thưa:

- Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh!

- Đồng chí Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐ - KT Trung ương!

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Năm 2018, bước vào thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước và của tỉnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, thời tiết cực đoan. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, KTXH của tỉnh ta đã đạt được những thành quả quan trọng và khá toàn diện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 31/31 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KTXH theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển khá. Các giải pháp tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương phát huy hiệu quả (lần đầu tiên thu ngân sách của tỉnh vượt 2.909 tỷ đồng, bằng 131% dự toán năm, tăng 16% so với năm 2017). 

Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều điểm nhấn, nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Trung ương Đảng và việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm chăm lo; tỷ lệ giảm nghèo vượt cao so với kế hoạch. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Có thể khẳng định, để đạt được những thành quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, còn có sự đóng góp quan trọng từ kết quả của các phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2018; xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng để động viên cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác, tạo động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nội dung thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, chỉ tiêu thi đua cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, mà trọng tâm là thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 2018, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái.

Công tác bình xét, khen thưởng ngày càng chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, hướng về cơ sở và quan tâm nhiều hơn đến người lao động trực tiếp. Hoạt động tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến có nhiều chuyển biến rõ nét với các hình thức phong phú, thiết thực, tạo được khí thế thi đua sôi nổi và sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển sâu rộng và ngày càng đạt chất lượng cao. 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội đồng TĐ-KT tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các tập thể, cá nhân trong toàn tỉnh đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2018 vừa qua, đặc biệt là 124 tập thể, cá nhân xuất sắc được tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ Thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh và các danh hiệu thi đua cao quý tại Hội nghị ngày hôm nay.

Nhân dịp này, tôi cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, đặc biệt là đồng chí Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đối với công tác TĐ-KT của tỉnh Yên Bái trong những năm vừa qua và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí đối với công tác TĐ-KT của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. 

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể Hội nghị!

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả tích cực đã đạt được nêu trên, trong năm 2018 vừa qua, một số phong trào thi đua còn đạt hiệu quả thấp; có cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức tới công tác thi đua, khen thưởng, việc bình xét công nhận danh hiệu thi đua còn chưa chặt chẽ; hoạt động của một số Khối thi đua chưa thực sự hiệu quả, công tác bình xét danh hiệu thi đua trong Khối có lúc, có nơi còn tư tưởng nể nang, cào bằng, luân phiên... Đây là những vấn đề mà chúng ta cần phải khắc phục để phong trào thi đua, công tác khen thưởng được thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn trong năm 2019.

Thưa các đồng chí!

Năm 2019 là năm đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để sớm hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Yên Bái, 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.

Với phương châm hành động của năm là"Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả", UBND tỉnh đã phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với chủ đề: "Đẩy mạnh 03 đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh” (nội dung cụ thể tại Văn bản số 245/UBND-NC ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh).

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tổ chức quán triệt tuyên truyền sâu rộng chỉ thị 34 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19 của Tỉnh ủy Yên Bái về tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, quán triệt sâu sắc, bám sát các chủ đề, nội dung phong trào thi đua của năm do UBND tỉnh phát động, các phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016 - 2020", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", đồng thời tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương để cụ thể hóa thành các phong trào thi đua sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, trong đó quan tâm, tập trung trực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó xác định, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt. Ưu tiên tập trung thực hiện việc cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. 

Chung sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra, trong đó: Tốc độ tăng trưởng đạt trên 7%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt trên 38triệu đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 12.000 tỷ đồng; đến hết năm có thêm ít nhất 22 xã được công nhận đạt tiêu chí xã nông thôn mới. huyện Trấn Yên cơ bản hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới; thu ngân sách đạt 3.250 tỷ đồng...

Hai là: Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét 03 khâu đột phá chiến lược:

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính công, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan trong hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đẩy mạnh đa dạng hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa để đầu tư lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch, hạ tầng xây dựng nông thôn mới... 

Chăm lo phát triển nguồn nhân lực, gắn kết chặt chẽ phát triển giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; chuyển dịch khoảng 2% lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp; tạo việc làm mới cho trên 20.000 lao động.

Ba là: Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo bước chuyển biến mới trong thu hút đầu tư vào tỉnh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể. Phấn đấu tổng vốn đầu tư phát triển đạt 15.000 tỷ đồng, thành lập mới trên 265 doanh nghiệp, trên 60 hợp tác xã và 2.200 tổ hợp tác; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của 200 hợp tác xã đã có.

Bốn là: Thi đua phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là trong sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo.

Thi đua thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Huy động cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân năm 2019 trên 5,5%,riêng hai huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải giảm 7,5% so với năm 2018.

Năm là: Thi đua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án 11 của Tỉnh ủy…

Sáu là: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; xây dựng và tổ chức thực hiện đề án văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm xây dựng các nhân tố mới, các tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác.

Bảy là: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức tốt Đại hội thi đua các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc vào năm 2020.

Thưa toàn thể các đồng chí !

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước của quê hương Yên Bái anh hùng cách mạng, kế thừa những thành tích quý báu đã đạt được trong năm vừa qua, tôi kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, doanh nhân, người lao động và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh cùng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và cơ bản về đích các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng gửi tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban TĐ-KT Trung ương, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.Chúc phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ta ngày càng đổi mới, phát triển và đạt được những kết quả toàn diện trong năm 2019!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h