Doanh nhân nữ >> Kinh tế

Yên Bái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

14/04/2020 01:50:42 Xem cỡ chữ Google
Ngày 15/3/2019, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND (Nghị quyết 08) Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019. Sau một năm, Nghị quyết đã được triển khai thực hiện đồng bộ.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản được hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường. (Ảnh: T.L)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 

 

Sau khi Nghị quyết 08 được ban hành, UBND tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 03/HD - UBND ngày 04/5/2019 hướng dẫn nội dung thực hiện Nghị quyết; Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 ban hành Danh mục lĩnh vực, ngành, nghề khuyến khích đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 19/9/2019 khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ động hướng dẫn các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến về Nghị quyết 08 và các nội dung liên quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các văn bản liên quan đến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, khởi nghiệp để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, website của Sở. 

 

Các sở, ban, ngành cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, phổ biến về Nghị quyết này. Ngoài ra, trong chương trình gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu xuân; chương trình gặp mặt, tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; chương trình "Cà phê doanh nhân” hàng tháng... cũng cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về chính sách hỗ trợ DNNVV của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

 

Thông qua nhiều hình thức, Nghị quyết 08 và các nội dung liên quan đã được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi với sự tham gia của từng cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

 

Thực hiện nội dung hỗ trợ chung

 

Theo Nghị quyết 08, hỗ trợ chung đối với DNNVV gồm các nội dung: thủ tục hành chính; tài chính, tín dụng; mặt bằng sản xuất; đổi mới công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; mở rộng thị trường. Về hỗ trợ thủ tục hành chính, các DNNVV được tư vấn, hướng dẫn miễn phí tại các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận phục vụ hành chính công các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Về hỗ trợ tài chính, tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện tốt những giải pháp về hoạt động tín dụng; tập trung vốn tín dụng đầu tư cho vay các DNNVV… cũng như thực hiện hiệu quả Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, thực hiện ưu đãi lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên, trong đó có cho vay DNNVV. 

 

Về hỗ trợ mặt bằng sản xuất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, tham mưu bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với nhu cầu sử dụng đất của các DNNVV. Năm 2019, đã có 409 DNNVV được UBND tỉnh phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất; quyết định cho 37 DNNVV thuê đất với tổng diện tích 129,93 ha. 

 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh rà soát quỹ đất, tạo quỹ đất để các DNNVV thuê sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp. Về hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua các phiên giao dịch việc làm để hỗ trợ DNNVV tuyển dụng lao động. 

 

Sở cũng tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của lao động đang làm việc tại khoảng 1.000 DNNVV. Do ít DNNVV có nhu cầu hỗ trợ đào tạo nghề cộng với số lượng, ngành nghề đề nghị hỗ trợ không đủ để tổ chức các lớp đào tạo nghề trong năm 2019 nên Sở đề nghị triển khai thực hiện chính sách này từ năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức 3 lớp tập huấn về nội dung khởi nghiệp cho 300 đoàn viên thanh niên. 

 

Về hỗ trợ mở rộng thị trường, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp triển khai lồng ghép các đề án, chương trình về khuyến công, xúc tiến thương mại và thương mại điện tử, thông tin về thị trường tiêu thụ, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài. 

 

Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tốt vai trò đầu mối thực hiện hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp cho các hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp; thực hiện miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu đối với các doanh nghiệp được chuyển đổi thành lập từ hộ kinh doanh; hướng dẫn các doanh nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục có liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, giấy phép hoạt động các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí khi thành lập của doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí theo quy định.

 

Sở chỉ đạo phòng tài chính - kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan thuế vận động, hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; phổ biến cho các hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên hoặc có từ 2 địa điểm kinh doanh trở lên phải hoạt động theo loại hình doanh nghiệp. 

 

Sở đã chủ trì, phối hợp, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 19/9/2019 về khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Năm 2019, Sở tiếp nhận 2 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí khi thành lập doanh nghiệp của Công ty TNHH Một thành viên Hồng Nga YB và Công ty TNHH Chợ ô tô Nghĩa Lộ với tổng kinh phí 80,95 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở đã chủ trì, phối hợp thẩm định, báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí cho hai doanh nghiệp theo đúng quy định.

 

Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, liên kết ngành và hỗ trợ khác

 

Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp hoàn thành xây dựng dự thảo Đề án Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Sở cũng phối hợp tổ chức tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và cuộc cách mạng công nghệ 4.0; tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng và nhận thức về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức thành công Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ II năm 2019. 

 

Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, Sở Công Thương đang phối hợp chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của UBND tỉnh. 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định các dự án liên kết theo chuỗi giá trị, trong đó có sự tham gia của DNNVV. Các nội dung hỗ trợ khác đối với DNNVV gồm có: thuế, kế toán; công nghệ, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; thông tin, tư vấn và pháp lý. 

 

Hỗ trợ về thuế, kế toán, Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế; phối hợp cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp; kịp thời tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp về chính sách thuế; chỉ đạo các chi cục thuế phối hợp phổ biến chính sách hỗ trợ đối với DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, tập trung tuyên truyền việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. 

 

Hỗ trợ công nghệ, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới. 

 

Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý, Sở Tư pháp đã đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, tiến hành cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hỗ trợ DNNVV trên Trang Thông tin điện tử để mọi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận, khai thác, sử dụng miễn phí; biên soạn, cấp phát cuốn Đề cương giới thiệu Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức 3 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho DNNVV. 

 

Khó khăn và đề xuất, kiến nghị

 

Tỉnh Yên Bái hiện có khoảng 2.2000 hộ kinh doanh, trong đó có những hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện phải chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định. Tuy nhiên, phần lớn những hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp vẫn chưa đăng ký thành lập doanh nghiệp dù theo quy định sẽ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ. 

 

Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh còn hạn chế nên việc thành lập mới doanh nghiệp của các nhà đầu tư chưa nhiều. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện cho các DNNVV Yên Bái tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ Phát triển DNNVV do Thủ tướng Chính phủ thành lập và nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Đề án Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, Đề án Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho những DNNVV, hộ kinh doanh đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp. 

 

Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành xây dựng dự thảo Đề án Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; Sở Công Thương đang phối hợp chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Sau khi Sở Công Thương hoàn thành dự thảo, đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện chỉnh sửa, bổ sung Nghị quyết 08 để có cơ sở thực hiện đúng quy định.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h